ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργου 1 της Πράξης MIS 5070792

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 2 της 9ης Ιουνίου 2022 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων και σε συνέχεια της με αριθ. 20 / 08-06-2022 Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Π., με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό αριθ. 1/08.06.2022 της Επιτροπής Ενστάσεων επί των «Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογή Ωφελουμένων», ανακοινώνονται οι Κατάλογοι των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργου 1, της Πράξης MIS 5070792.

Η σύνταξη των σχετικών Καταλόγων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης και στη σχετική Πρόσκληση.

1. Κατάλογος ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ, που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά. Οι επιλέξιμοι / -ες κατατάσσονται σε «Επιτυχόντες / -ούσες», 760 τον αριθμό, που προηγούνται, και σε 313 «Επιλαχόντες / -ούσες», που ακολουθούν.

2. Κατάλογος με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποβληθεισών ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

3. Κατάλογος ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ, που απαρτίζεται από τους αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες, είτε δεν οριστικοποίησαν την υποβολή των αιτήσεών τους είτε υπέβαλαν εσφαλμένα / ελλιπή στοιχεία στην αίτηση, είτε υπέβαλαν εσφαλμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά