ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070792», γίνεται συχνά αναφορά σε «….εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στην Περιφέρεια Αττικής…».

ε1) Εργαζόμενος /-η σε επιχείρηση, η οποία έχει έδρα ή υποκατάστημα, εγκατεστημένα στη Περιφέρεια Αττικής, που κατοικεί σε άλλη Περιφέρεια (λ.χ. κατοικία στη Κόρινθο / Περιφέρεια Πελοποννήσου) έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

ε2) Εργαζόμενος /-η που κατοικεί στη Περιφέρεια Αττικής, και εργάζεται στην έδρα / υποκατάστημα επιχείρησης , εγκατεστημένα σε άλλη Περιφέρεια (λ.χ. εργασία στα Οινόφυτα / Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος απασχολείται είτε στην έδρα επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη στη Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ είτε σε υποκατάστημα επιχείρησης που είναι εγκατεστημένο στη Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η περιφέρεια στην οποία ανήκει η κατοικία του εργαζομένου δεν αποτελεί κριτήριο για την επιλογή του ή μη στο Πρόγραμμα.

Επομένως :

ε1) Έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα

ε2) ΔΕΝ έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Για τον ωφελούμενο που έχει επιλεγεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, διαπιστώνεται η Περιφέρεια στην οποία έχει έδρα η επιχείρηση ή το υποκατάστημα, στα οποία εργάζεται, από τα έντυπα Ε4 ή Ε3 , τα οποία υποχρεωτικά υποβάλλει πριν τη πρώτη συνεδρία Συμβουλευτικής (Πρόσκληση, σελ. 20)