Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) υλοποιεί, ως δικαιούχος, τη Πράξη «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Η  Πράξη είναι ενταγμένη, με κωδικό ΟΠΣ 5070792,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση Ένταξης αριθ. πρωτ. 762/03.03.2021,  ΑΔΑ 9ΜΛΠ7Λ7 – ΠΕΤ). Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε. και με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Σκοπός και κύριο περιεχόμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση Προγράμματος επαγγελματικής Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης,  με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070792».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στη Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, ανεξάρτητα από τον κλάδο που απασχολούνται.

Θα συμμετάσχουν 760 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά την αξιολόγηση  των αιτήσεων συμμετοχής που θα υποβληθούν.

 

Καθένας ωφελούμενος θα παρακολουθήσει, μετέχοντας σε Τμήμα Κατάρτισης, ένα (1) από τα ακόλουθα 6 θεματικά αντικείμενα.

1. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing              

3. Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

4.Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

5.Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

6. Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Η Κατάρτιση έχει διάρκεια 80 ωρών

Μετά την Κατάρτιση, ακολουθεί η Πιστοποίηση στο αντίστοιχο με τη Κατάρτιση αντικείμενο.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει Συμβουλευτική υποστήριξη του ωφελούμενου σε τρεις συνεδρίες, διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 3 Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Απριλίου 2022.

Αναλυτικά στοιχεία, για το Πρόγραμμα, τα απαιτούμενα για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής και τη συμμετοχή εις αυτό, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες, περιέχονται στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ .