ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»,Υποέργου 1 της Πράξης MIS 5070792

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 1 της 23 ης Μαΐου 2022 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. 18/23-05-2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Π., ανακοινώνονται οι Κατάλογοι αποτελεσμάτων επιλογής για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», Υποέργου 1, της Πράξης MIS 5070792.

Η σύνταξη των σχετικών Καταλόγων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης και στη σχετική Πρόσκληση.

1. Κατάλογος ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ, που απαρτίζεται από τους αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες, είτε δεν οριστικοποίησαν την υποβολή των αιτήσεών τους είτε υπέβαλαν εσφαλμένα / ελλιπή στοιχεία στην αίτηση, είτε υπέβαλαν εσφαλμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά

2. Κατάλογος ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ, που απαρτίζεται από αιτούντες/ούσες οι οποίοι/ες υπέβαλαν πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά. Οι επιλέξιμοι / -ες κατατάσσονται σε «Επιτυχόντες / -ούσες», 760 τον αριθμό, που προηγούνται, και σε «Επιλαχόντες / -ούσες», που ακολουθούν.  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, Κατά τα οριζόμενα στην «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής», οι αιτούντες/- ούσες έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Έργου  

Οι ενστάσεις αποστέλλονται με mail στη διεύθυνση pepatt@pcci.gr και εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων του Ε.Β.Ε.Π., η οποία και ενημερώνει εγγράφως τον ενιστάμενο/η για την αιτιολογημένη απόφασή του επί της ενστάσεως, εντός 10 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής των ενστάσεων.